Temetőszabályzat

Szeged-Alsóvárosi Temető Szabályzata

 

Általános rész

 

1. Temető tulajdonosa az Alsóvárosi Ferences Plébánia (6725 Szeged Mátyás tér 26. tel: 553-140) Felelős vezetője a mindenkori plébániai vezető, irányítója az általa kinevezett gondnok, felügyeletét az Alsóvárosi Plébánia Képviselőtestülete és annak illetékes bizottsága látja el. Plébánia az üzemeltetést Temetőgondnokságán végzi (6725 Szeged Alsóvárosi feketeföldek 21. hrsz.:20986/3, 20981, 20984/1 tel: 444-608) betartva, és betartatva az 1999. évi XLIII. törvényt (IV.13.), ennek módosításáról szóló 2005. évi XXI. törvényt, valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletet és annak módosításáról szóló 121/2005 (VI.28.) Korm. rendeletet, és annak 2015.01.01.-én hatályba lépő módosítását. Továbbá betartja a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló 2001.-évben életbe lépő, és 2014. évben módosított szabályzatát.

2. A Temetőszabályzat a fenti rendeleteken túl tartalmazza a közegészségügyi, kegyeleti és zöldfelületi funkciók szabályait, amelyek a temető rendeltetésének megfelelő használatát teszik lehetővé.

3. A temető területén mindennemű szolgáltatást és tevékenységet végzőknek gondoskodni kell a Temetőgondnokságnál történő regisztrációjukról.

4. A Temetőszabályzat a temetőben történő mindennemű munkát és szolgáltatást végzők részére kötelező érvényű.

5. A Temetőszabályzat 2018. március 12-től lép hatályba és visszavonásig érvényes.

6. A Temetőszabályzat meghatározza:

I. A temetői rend célját

II. Az üzemeltető feladatát

III. A temető általános rendjét

IV. A temetkezési hely kialakítását

V. A sírhely újraváltását

VI. A temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos előírásokat

VII. A síremlékekkel, sírboltokkal, kivitelezéssel kapcsolatos előírásokat

VIII. A temető őrzésével és biztonságával kapcsolatos előírásokat

IX. A temető nyitva tartását

 

I. A temetői rend célja

1. Az Alsóvárosi Ferences Plébánia az e szabályzatban szereplő előírásokat a tulajdonában lévő Szeged-Alsóvárosi Temetőben érvényesíti. Az előírások megtartása és megtartatása a temetkezési szolgáltató szervezetek és az egyének részéről morális kötelesség, és az általánosan elfogadott kegyeleti követelmények megtartását is jelenti. Jelenti annak felismerését és elfogadását is: mindenki annyi tiszteletet várhat el, amennyit ő is megad élőknek és holtaknak egyaránt.

2. A hagyományaink és a temetési kultúránk alapja, hogy az előírásokat, szabályokat, morális követelményeket a temetőben szolgáltatást végző minden szervezet vagy egyén, aki a temetőben megjelenik, betartsa és másokat is ennek betartására figyelmeztessen.

 

II. Az üzemeltető feladata

1. Betartja, ill. betartatja a temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos törvényben, kormányrendeletben és az egyházi szabályzatban foglaltakat, ennek értelmében: - a szabályozásnak megfelelően - helyileg szokásos módon - tájékoztatja a temetőbe látogatókat,

- nyilvántartókönyvet vezet és az előírásoknak megfelelően őrzi azt,

- nyilvántartást vezet, a temettetőnek, a jogosult hatóságoknak abba betekintést enged, arról felvilágosítást nyújt,

- sírhelyet (urna, kripta) értékesít, megújít a mindenkori temetőbizottsági rendelet díjszabása alapján,

- biztosítja az eltemetés feltételeit (földbetemetés, urna, kripta),

- összehangolja a temetéseket (temetési napot biztosít) és sírhelyszemléket,

- sírhelykiosztási tervet készít, melynek alapján kiosztja a sírhelyeket,

- a sírhelygondozásokkal kapcsolatos tevékenységeket irányítja,

- a mindenkori temetőbizottsági rendeletben foglalt szolgáltatásokat meghatározott díjszabás alapján biztosítja (2.sz. melléklet).

2. Biztosítja a ravatalozó, a kápolna és a kiszolgáló helyiségek karbantartását, javítását, fertőtlenítését valamint azok festését, meszelését.

3. Üzemelteti és karbantartja a temetők nyilvános illemhelyeit.

4. Biztosítja a temetők infrastruktúrájának állagmegóvását:

- utak, járdák karbantartása,

- kapuk, kerítések karbantartása, javítása,

- vízvezetékek, vízcsapok üzemeltetése, javítása,

- elektromos hálózat és világítás működtetése, karbantartása,

- ravatalozók és hozzátartozó helyiségek üzemképességének biztosítása,

5. Saját hatáskörben biztosítja a temető karbantartását, amely magában foglalja:

- szükség szerinti sepréseket,

- kaszálást, kaszálék gyűjtését, sarabolást, gyomirtást,

- hulladék összegyűjtését és elszállítását,

- sövény nyírását,

- balesetveszélyt jelentő fák kivágását,

- síkosság-mentesítést, hó-eltakarítást a főútvonalakon.

 

III. A temető általános rendje

1. A temető területe különleges rendeltetésű közterület.

2. A temetőben tartózkodni a temető bejáratain kifüggesztett táblán jelölt nyitvatartási időben lehet. A temető nyitvatartási idejét a temető bizottság évenként határozza meg.

3. A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítson, hangos és oda nem illő beszédtől tartózkodjon!

4. A temetőbe - vakvezető kutya kivételével - állatot bevinni nem szabad.

5. A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

6. A temetőbe gépjárművel és egyéb járművel behajtani az üzemeltető engedélyével lehet:

- szakipari munka végzéséhez szükséges anyagok és felszerelések szállítása céljából a vállalkozónak

- ravatalozóhoz, kápolnához beszállítást, temetkezési szolgáltatást, szertartást nyújtó szervezetnek,

- továbbá a koszorúkat, csokrokat szállító vállalkozóknak 8.00 –14.30 óráig.

A célszállítást a gépjármű vezetője a menetlevéllel, az építményre, anyagra vonatkozó megrendelővel és egyéb okmánnyal igazolja. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ipari jellegű célszállítás a temetőben nem végezhető. Mozgáskorlátozottak, vagy idős emberek szállítása esetén a személygépjárművel történő

behajtás engedélyezett a temető Vasgyár utcai, sorompóval védett bejáratán keresztül az alábbiak szerint:

Gondnokságunkon 5000Ft kauciós (letéti díj) díj ellenében váltható, korlátlan érvényességű beléptető kártyával, nyitvatartási idő bármely időszakában, kivéve a ravatalozás, temetés ideje, melyet jelzőlámpával jelzünk. Kártya hiányában, csak munkaidőben, gondnokságunkon kért engedély alapján tudjuk a gépjárműveket beengedni. Ezen időszakon túl, állandó szolgálat hiányában nem áll módunkban ezt megtenni. A beléptető rendszer esetleges rongálása esetén a rongálóval szemben, a kamera felvételek alapján, kártérítési igénnyel lépünk fel! A temető úthálózatát 3,5 t össztömeget meghaladó gépjárműveknek használni tilos (kivétel a Szabadsajtó utcai teherbejáró - szemetes konténer szállítása céljából)!

7. A Vasgyár utcai bejáraton üzemeltetői engedéllyel sem lehet behajtani, közlekedni és parkolni a temetési szertartás idején, továbbá mindenszentek napján, valamint az azt megelőző és követő szabad-valamint munkaszüneti napokon 10 óra utáni időszakban.

8. Temetési szertartás ideje alatt zajos munka nem végezhető.

9. 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem mehet be, és nem tartózkodhat a temető területén.

10. Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos! A temetőben a szemetelés megengedhetetlen, e célra kérjük a gyűjtőkonténerek használatát! A szemetes konténerekbe csak a temetőben keletkezett hulladék helyezhető el! Bármely szolgáltatást végző szervezet a munkavégzés során keletkezett hulladék, szemét összeszedéséről és elszállításáról köteles gondoskodni.

11. A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el (csak a sírhely területén). Más tárgyat elhelyezni, bokrot, vagy fát ültetni csak az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetéssel és engedélyével szabad. Az engedély nélkül, és szabálytalanul elhelyezett tárgyakat a temető üzemeltetője eltávolíttathatja.

12. A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos! A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urnasírhelyek bekerítése tilos, arra engedély nem adható.

13. A temetőben fák kivágása, szándékos rongálása tilos! Károkozás esetén a károkozó köteles megtéríteni a felmerülő költségeket és új csemete vásárlására is kötelezett. Esetleges esztétikai kivágást csak külön térítés ellenében végeztetünk gondnoki engedéllyel, az általunk megbízott vállalkozóval. Ez esetben szükséges a kivágandó fa környékén lévő sírhelyek rendelkezőinek hozzájárulása, melyet a megbízó köteles beszerezni, és bemutatni az üzemeltetőnek. Facsemete vásárlására ebben az esetben is kötelezett a megrendelő.

14. A sírhelyek, síremlékek és környékük (a sír térfoglaló mérete körül 30 cm) tisztántartásáról a rendelkező köteles gondoskodni, tiszteletben tartva a környezetében levő elhunytak nyughelyét.

15. Munkavégzés során okozott rongálódásokat, károkat (temető, sírhely, síremlék) helyre kell állítani, vagy annak költségét meg kell téríteni!

16. A szabálytalanul megépített síremlékek rongálódásáért, és az általuk okozott esetleges balesetekért, károkért a temető felelősséget nem tud vállalni. A helyreállítás költsége, és az esetleges büntetőjogi felelősség a rendelkezőt terheli.

17. A temetőben végzett ipari munkánál törekedni kell a zaj csökkentésére.

 

IV. Temetkezési hely kialakítása

A temetkezés célszerű biztosítása érdekében a temetőnk sírhelytáblákra (parcella), ezen belül sorokra oszlanak a temető tulajdonosának egyetértésével készített parcellázási tervben rögzítve. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A parcellák és a sorok is sorszámot kapnak, mely alapján a sírhelyek az egyedi számjellel beazonosíthatók.

 

1. A temetési hely és a sírjel (sírkő) méretei:

I. Koporsós temetés esetén:

a.) Új síremlék magassága a járdaszinttől (fejrész):

- gyermeksíroknál max.: 120 cm.

- felnőtt síroknál max.: 150 cm

b.) Új síremlékek külső mérete:

- egyes sírhely: hossza 2.2 m, szélessége 1 m alap max. mérete: 2.8 m*1.6 m

- kettes sírhely: hossza 2.2 m, szélessége 2 m alap max. mérete: 2.8 m*2.6 m

- 1+2 sírhely: hossza: 2.2 m, szélessége 3 m alap max. mérete: 2.8 m*3.6 m

- négyes sírhely: hossza: 2.2 m, szélessége 4 m alap max. mérete: 2.8 m*4.6 m

- gyermek sírhely: hossza 1.3 m, szélessége 0.6 m alap max. mérete: 1.45 m*0.75 m

- urnasírhely mérete: hossza 1.4m, szélessége 0.7m alap max. mérete: 2 m*1.3 m

 

II. Hamvasztásos temetés esetén:

a.) Új síremlék magassága a járdaszinttől (fejrész): max. 120 cm

b.) Új síremlékek külső mérete: hossza 1.4m, szélessége 0.7m alap max. mérete: 2 m*1.3 m

 

Egyedi kriptasírboltok, épületkripták, sírkerteknél is azon szabály alkalmazandó, hogy a másik sírhely maximális térfoglaló méreteinek határától el kell hagyni min.:20cm, max.: 30cm távolságot. A sírhelyeket egymás mellé, az adott térfoglaló határok közvetlen illesztésével kell létesíteni.

 

2. Sírhely mélysége:

a.) normál felnőtt sír esetén: 200 cm

b.) mélyített sír esetén: 220 cm

c.) gyermeksír esetén: 150 cm

d.) hamvasztásos sír esetén: 50 cm

e.) koporsós rátemetés esetén: 160 cm-re a koporsó aljzata

 

V. Sírhely (temetési hely) megváltás, újraváltás

1. Sírhelyet az üzemeltető díjfizetés ellenében biztosít. A temetési helyek használati/rendelkezési jogának megszerzése érdekében a Képviselő-testület temetési hely megváltási díjat állapít meg.

2. A temetési hely feletti rendelkezés joga azt a személyt – halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozót - illeti meg, aki a temetési helyet megváltotta. A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséről (megváltásáról) a tulajdonos/üzemeltető igazolást ad ki.

3. A sírhely előre is megváltható, ez esetben azonban a sírhely megjelölése és gondozása kötelező. Ennek elmulasztása esetén az üzemeltető a sírhelyet – a használati időből hátra lévő részarányos visszatérítés mellett – visszavásárolhatja.

4. A temetési hely feletti rendelkezési jog idő tartama (használati idő):

a) sírbolt (kripta) esetén 60 év;

b) temetési sírhely 25 év;

c) urnasírhely esetén 10 év, új urnasírhely esetén 25 év

d) urnasírbolt esetén 20 év; új urnasírbolt esetén 25 év

Lejárt érvényességű temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére és az újraváltás időtartama az 4. bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az 4. bekezdés b) és d) pontja esetében 10 év, az 4. bekezdés a) pontja esetében 30 év, az 4. bekezdés c) pontja esetében 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

5. A temetési hely újbóli megváltása esetén a rendelkezési jog időtartama újrakezdődik illetve meghosszabbodik az újbóli megváltás idején érvényes idő tartammal.

6. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála estén pedig a törvényes öröklés rendje szerinti soron következő közeli hozzátartozója.

 

VI. Temetkezés, temetkezési szolgáltatás

1. A temetkezést végző vállalkozóknak és dolgozóiknak rendelkezniük kell a tevékenységre előírt szakképesítéssel és a hatósági egészségügyi, baleseti és tűzvédelmi előírások ismeretével.

2. Temetést az elhalt erre jogosult/köteles hozzátartozója a temetkezési törvényben előírt engedéllyel/adószámmal rendelkező temetkezési vállalkozónál rendelheti meg.

3. Az elhunyt temetőbe történő kiszállítása, azonosítása a temetés előtt egy órával történik.

4. A temetkezésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért a temetést elvállaló és az azt elvégző temetkezési szolgáltató szervezet a felelős.

5. A temetkezési vállalkozó a temetés során olyan kellékeket és eszközöket használhat fel, olyan ravatalozást és szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti követelményeket.

6. A temetőkönyveket a temető üzemeltetését ellátó munkatársak vezetik, így valamennyi temettető a szolgáltatást végző szervezetnél, vagy a temető gondnokságán eljárva rendezi a temetés helyét (a sírhelyet), módját. Idejét a Szegedi Temetkezési Kft. központilag határozza meg, egyeztetve a temetővel. Ez akkor is kötelező, ha a halottat a családi sírboltba, vagy sírhelyre temetik, mert a temetőkönyvekből állapítható meg, hogy az oda-, illetve a rátemetésnek nincs-e akadálya.

7. Temetés esetén az üzemeltető jelöli ki a sírhelyet az eltemettetésre jogosulttal kötött szerződés szerint. Minden temetési formánál biztosítani kell az esztétikai, és méretbeli követelményeket, különösen az urnasíremlékek tekintetében, az egységes urnasírkert kialakítása céljából.

8. A sírhelyet a temetés/exhumálás napján kell kiásni, a temetőgondnok vagy helyettese irányításával és egyeztetésével.

a) A temetés ügyintézésekor a temetési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy maga köteles intézkedni (személyesen vagy meghatalmazottja által) a temető üzemeltetőjénél a meglévő sírhely azonosításáról és a díj befizetéséről.

b) Új sírhelynél az eltemettető (személyesen vagy meghatalmazottja által) köteles eljárni a sírhely kiválasztásánál, és megkötni a szerződést - egyidejűleg a díj befizetésével.

c) A rátemetésre és a sírnyitásra vonatkozó engedélyt a Tulajdonos a sírnyitásra vonatkozó szabályok megtartása esetén adja meg.

d) Sírnyitás munkáit a népegészségügyi feladatkörében eljáró Szegedi Járási Hivatal engedélyének birtokában lehet elkezdeni. Betemetett sírhelybe történő urnabehelyezés nem minősül sírnyitásnak.

e) A sírnyitáshoz a Rendelkező hozzájárulása szükséges. Nyomozó hatóság elrendelése esetén a Rendelkező - Nyomozó hatóság általi - értesítése is elegendő (vhr. 35§).

f) Exhumálás céljából történő sírnyitás esetén az üzemeltető legkésőbb a munka megkezdése előtt 10 nappal a temető hirdetőtábláján közleményben jelzi az exhumálás helyét, idejét, betemetettek neveit.

g) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temető látogatókat ne zavarja.

h) Exhumáláson (amennyiben az exhumálást kérő másképp nem rendelkezik) a temető személyzetén, és a temetkezési szolgáltatón kívül más nem tartózkodhat.

i) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, kivéve, ha a Rendelkező annak fenntartásáról nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehető meg.

9. A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozótól a ravatalozóba/kápolnába szállított elhunytat - a temetési szertartás előtt egy órával – átveszi, majd eltemetés céljából a vállalkozónak átadja. Átvételkor a vállalkozó az üzemeltető részére köteles átadni a halottvizsgálati bizonyítvány egy eredeti példányát, urnás temetéskor azt a példányt, amelyen szerepel a hamvasztó üzem által kiadott azonosító.

10. Az üzemeltető biztosítja az elhunyt kezelésének és tárolásának egészségügyi és kegyeleti szempontból előírt, illetve elvárható feltételeit.

11. A temettető vagy az általa megbízott temetkezési vállalkozó a temető üzemeltetője által nyújtott szolgáltatásokért, továbbá a temetői létesítmények, eszközök használatáért térítési díjat fizet.

Az Alsóvárosi Ferences Plébánia Temetőbizottságának rendelete, szolgáltatói árjegyzéke megtalálható a plébániahivatal irodájában (Szeged, Mátyás tér 26), és a Temetőgondnokság irodájában (Szeged, Alsóvárosi feketeföldek 21). A rendeletben meghatározott díjakat, valamint az igénybe vett szolgáltatások díját a temetés időpontjának egyeztetése során kell befizetni a Temetőgondnokság ügyintézői irodájában. A díjakat befizetheti a szolgáltatást végző vállalkozó is, a temettető által rendelkezésre bocsátott hiteles meghatalmazói okirattal.

 

VII. Síremlékek, sírboltok kialakításának, temetőnkben végzett munkáknak szabályai

A temetőben történő munkavégzéshez - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetője a munkavégzés megkezdését megelőzően az alábbi szabályokat rögzíti:

1. Síremlék, sírbolt építését, vagy bontását a sírhely felett rendelkező, vagy meghatalmazottja végeztetheti a vállalkozó részére kibocsátott meghatalmazói okirattal. Síremléket létesíteni csak minimum 10 éves érvényességű sírhelyre lehet. Síremléket csak szakirányú végzettséggel rendelkező vállalkozó készíthet/javíthat, melyet köteles igazolni vállalkozói igazolványának bemutatásával. Síremléket felállítani, bontani csak a temető üzemeltetőjének a hozzájárulásával szabad. Felállítás előtt a síremlék pontosan méretezett vázlatrajzát, és kiviteli tervét az üzemeltetőnek be kell nyújtani, aki azt nyilvántartásba veszi. A temetőgondnok által kiadott kivitelezői nyilatkozat (4sz. melléklet), és kitöltött síremlék készítési/bontási adatlap nélkül (6sz. melléklet) a temetőben építési, bontási, és egyéb ipari munka nem végezhető. Az üzemeltető a temetőkben végzett munkálatokat folyamatosan ellenőrzi. A szabálytalanul, illetve engedély nélkül végzett munkát leállíthatja, a munkát végző költségére elbontathatja és elszállíttathatja.

2. Az elkészített munkát a kivitelezőnek be kell mutatnia az üzemeltetőnek, átvételét azonban a rendelkező vagy megbízottja intézheti. Az esetleges hibákról, illetve szabálytalanságokról tájékoztatnia kell a temetőgondnokságot, aki szabálysértési eljárást kezdeményezhet a kivitelezővel szemben.

3. Az Alsóvárosi Temetőben szombat, vasárnap, munkaszüneti illetve ünnepnapokon ipari jellegű munka nem végezhető. Korlátozás kiterjed a kegyeleti ünnepnapokra és az azt megelőző öt munkanapra (7 naptári napra) is.

4. A kivitelező, vagy az egyéb ipari munkát végző köteles a munka megkezdése előtt 7 naptári nappal bejelenteni a munka megkezdését. Bejelentéskor köteles bemutatni az engedélyhez szükséges okmányokat, kitölteni és aláírni az üzemeltető által előírt engedélyeket, és befizetni az engedélyezéshez szükséges összegeket.

5. A temető üzemeltetőjét a munkavégzési engedély kiváltásakor temető fenntartási díj illeti meg, a vállalkozásszerűen munkát végzőktől (a temetkezési szolgáltatók kivételével). Ezen összeg mértékét a Ttv. 40.§ (4) bekezdésében összhangban határozza meg. Amennyiben a vállalkozó új síremléket épít meglévő sírhantra, úgy az üzemeltető felé - a munkavégzési engedélyen felül - rekultivációs hozzájárulási díj megfizetésére kötelezett. Ennek mértékét a felépítendő sírhely nagysága határozza meg. A rekultivációs díj megfizetése alól mentesül az a vállalkozó, aki vállalja a felépítendő sírhellyel azonos nagyságú, az üzemeltető által kijelölt régi síremlék bontását, az abból származó törmelék maradéktalan elszállítását és a terület rekultiválását.

6. A síremlék bontásából, építéséből keletkezett törmeléket a munkavégzés napján a temetőből el kell szállítani. Ha ez nem történik meg, akkor az elszállításról az üzemeltető gondoskodik. Annak költségét a vállalkozóra terheli, az elszállítást végző cég által kért összeg átszámlázásával. A temető hulladékgyűjtő helyein (konténer) elhelyezett hulladék után a kivitelezőnek költségtérítést kell fizetni. Elhelyezésről az üzemeltetőtől mindenkor engedélyt kell kérni. Építési, bontási törmelék lerakása a temető területén nem engedélyezett. Az engedély nélkül elhelyezett hulladékot a kivitelező költségén elszállíttatja az üzemeltető.

7. Felesleges, bontott anyag behelyezése a síremlékekbe tilos!

8. Síremléket mindenkor fúrt alapra kell építeni, amely a kereten kívül, vagy annak sarkain helyezkedhet el. Az alap mélysége minimálisan a sírhely mélységével kell, hogy megegyezzen. A síremlék nem foglalhat el a sírhely térfoglaló méreténél nagyobb területet. Talajszinttől a járda magassága maximum 5 cm lehet, de ettől eltérhet, ha a szomszédos síremlékekhez igazodni szükséges. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30-50 cm lehet. Urnaparki síremlékeket az üzemeltető által meghatározott szigorú paraméterek szerint lehet csak létesíteni.

9. A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig védőkorláttal, jól láthatóan körbe kell keríteni.

10. A síremlék meg kell, hogy feleljen a temető arculatának, esztétikájának. Közízlést sértő formájú és felirattal ellátott síremléket felállítani nem szabad.

11. A sírnyitással és a kriptafedlap/fedlapok eltávolításával járó műköves munka elvégzésének feltétele:

a) A temetőgondnokságon a tervezett munka előtt be kell jelenteni írásban a sírhely, név, megrendelő megjelölésével a munkát.

b) Az üzemeltető ennek alapján az ÁNTSZ-től sírnyitási engedélyt kér.

c) Ennek meglétéről értesíti a műköves vállalkozót, és kiadja a temetőgondnok útján az engedélyt a munkavégzésre.

12. A sírhely érvényességi ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét törölni tilos!

13. A meglévő síremléket kicserélni csak az üzemeltető hozzájárulásával és kegyelet tiszteletben tartásával lehet.

14. Síremléket lebontani, áthelyezni csak a temető üzemeltetőjével történt előzetes megállapodás után szabad.

15. Düledező síremlék, sírbolt helyreállítására a temető üzemeltetője a rendelkezésre jogosult hozzátartozót (örököst) értesítheti. Amennyiben a síremlék, sírbolt állítója (örököse) ismeretlen, úgy a felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni.

A helyreállításról – saját költségén – a jogosult hozzátartozó köteles gondoskodni. Ha a felhívásra a síremléket vagy a sírboltot nem állítják helyre, a temető tulajdonosa elrendeli a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetőleg a sírboltba a további temetést eltilthatja. A temetőben lévő létesítmények biztonságos voltát az üzemeltető folyamatosan köteles ellenőrizni.

 

VIII. A temető őrzése, biztonsági feladatok

1. A temető kerítését folyamatosan karban kell tartani. Amennyiben valahol megbontják, a helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell, hogy a temetőbe csak a kapun keresztül lehessen bejutni. A karbantartás az üzemeltető feladata.

2. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet. A kiszállítás előtt a jogosultságot az üzemeltető köteles ellenőrizni.

3. A sírokra ültetett növényeket, a rajtuk elhelyezett kegyeleti tárgyakat, a temetőbe bevitt virágokat a temetőből kivinni csak a gondnokságon történt előzetes bejelentés mellett lehet.

4. A temetőben dolgozó kollégák joga és kötelessége a gépjármű- és gyalogos forgalom ellenőrzése, a rendeletben leírt szabályok betartása és betartatása.

 

IX. Nyitvatartások

Temető látogatói:

október 01. - október 23.-ig.: 07.00 - 18.00- óráig

október 24. - november 04.-ig.: 07.00 - 20.00- óráig

november 05. - március 31.-ig.: 07.00 - 17.00- óráig

április 01. - szeptember 30.-ig.: 07.00 - 20.00- óráig

 

Irodai:

hétfő – csütörtök: 08.00 - 15.00- óráig

péntek: 08.00 - 13.00- óráig

Mindenszentek, halottak napi és egyéb ünnepi nyitvatartást a mindenkori temetőüzemeltetés

vezetői utasítása határozza meg, mely a temető bejáratain és hirdetőoszlopain kifüggesztésre

kerül.

 

Szeged, 2018. március 9.